0byt3m1n1

Path: /var/www/danhdo2022.703.w425/site13884/
[ Home ]

Name
Size
Permissions
Last Update
Options
[D] .quarantine
--
drwxr-xr-x
27-Sep-2022 07:21
[D] .tmb
--
drwxrwxrwx
27-Sep-2022 07:21
[D] images
--
drwxr-xr-x
27-Sep-2022 07:21
[D] wp-admin
--
drwxrwxr-x
30-Sep-2022 21:55
[D] wp-content
--
drwxrwxr-x
30-Sep-2022 02:18
[D] wp-includes
--
drwxrwxr-x
27-Sep-2022 07:21
[F] .1664066997
0.074 KB
-rw-r--r--
25-Sep-2022 00:49
[F] .htaccess
1.53 KB
-r--r--r--
30-Sep-2022 02:18
[F] ajetlnua.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:36
[F] auto_seo.php
7.867 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 00:54
[F] configuration_1-login.php
46.659 KB
-rw-rw-r--
24-Jan-2020 20:49
[F] difncxtr.php
162.346 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] index.php
7.005 KB
-r--r--r--
30-Sep-2022 02:18
[F] license.txt
19.448 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] lzoxqqyw.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] readme.html
7.228 KB
-rw-rw-r--
05-Sep-2022 15:25
[F] redirect.php
1.995 KB
-rw-r--r--
07-Aug-2022 13:22
[F] robots.txt
0.096 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 07:13
[F] upmgncqj.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] wp-activate.php
6.997 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:45
[F] wp-blog-header.php
13.64 KB
-rw-rw-r--
25-Sep-2022 13:01
[F] wp-comments-post.php
2.283 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:44
[F] wp-config-sample.php
2.931 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:45
[F] wp-config.php
3.886 KB
-rw-rw-r--
21-Sep-2022 22:13
[F] wp-cron.php
3.851 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-fod.php
12.866 KB
-rw-r--r--
29-Sep-2022 08:20
[F] wp-links-opml.php
2.436 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-load.php
3.88 KB
-rw-rw-r--
27-Sep-2022 07:13
[F] wp-login.php
47.361 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-mail.php
8.376 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-queryall.php
8.578 KB
-rw-r--r--
15-Sep-2022 10:27
[F] wp-settings.php
23.15 KB
-rw-rw-r--
21-Sep-2022 22:11
[F] wp-signup.php
31.3 KB
-rw-rw-r--
16-Sep-2022 23:53
[F] wp-static.php
7.044 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 13:22
[F] wp-trackback.php
4.637 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wso112233.php
38.971 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 00:58
[F] wumsjbgy.php
48.378 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] xmlrpc.php
3.16 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:44
[F] ztkkqaip.php
115.612 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:36

© 2017 - ZeroByte.ID.

Phát huy vai trò của kiểm toán độc lập liên quan đến hội nhập
kế toánkiểm toántin tức tài chính

Phát huy vai trò của kiểm toán độc lập liên quan đến hội nhập

Để phát huy vai trò của kiểm toán độc lập liên quan đến hội nhập trong tương lai, cần  hướng dẫn phát triển hệ thống chúng theo các nguyên tắc sau: các nội dung sau: (i) hiểu thấu đáo đường lối của Đảng và tuân thủ pháp luật của nhà nước về sự phát triển của khu vực này tại Việt Nam; (ii) Phát triển đồng thời hệ thống kiểm toán trong đó kiểm toán viên độc lập can thiệp. Trong mỗi thời kỳ, Chuẩn mực về hệ thống này quy định các yêu cầu cụ thể về cơ cấu tổ chức, mục đích hoạt động và phương pháp tổ chức thực hiện  nhiệm vụ kiểm toán; (iii) Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong các lĩnh vực.

Để thực hiện chủ trương trên, nhà nước, cơ quan kinh tế, tổ chức và tổ chức kiểm toán phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Qua bài viết này, eldritch-dragons sẽ thông tin đến bạn. 

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý kiểm toán độc lập của đất nước. 

Kiểm toán chỉ có thể hoạt động  hiệu quả và phát triển mạnh  trong một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và ổn định. Do đó, cần  nghiên cứu và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý càng sớm càng tốt để tạo  môi trường pháp lý ổn định và phù hợp cho sự phát triển của kiểm toán độc lập; cần sửa đổi quy định về kỳ thi bắt  buộc đối với một số loại hình doanh nghiệp.Bổ sung quy định về  trách nhiệm pháp lý khi cung cấp thông tin kiểm toán và thiệt hại trọng yếu trong trường hợp thông tin  sai lệch nhằm bảo vệ người được cung cấp thông tin kiểm toán, đồng thời là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dịch vụ  kiểm toán.

Thứ hai, tăng cường năng lực, xác định vai trò, nhiệm vụ và thiết lập mối quan hệ kiểm toán độc lập 

Điều này áp dụng giữa các học phần trong hệ thống thi. Mỗi phân hệ, nhất là hạch toán độc lập phải chủ động phát triển nguồn nhân lực đủ lượng và chất lượng. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần  có chiến lược đào tạo  quốc gia, đặc biệt là trường đại học, học viện.

Hình 1: Tăng cường năng lực, xác định vai trò

Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực, phân hệ kế toán độc lập còn phải bổ sung, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán; phương pháp  nghiệp vụ; Xây dựng các dạng đề thi và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thi.

Thứ ba, kinh tế Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế

Điều này phát sinh nhiều vấn đề mới về tài chính vĩ mô, vi mô và xuất hiện thêm đối tượng trực tiếp của kiểm toán như: các dự toán ngân sách, các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn viện trợ, tài trợ; thực hiện cam kết theo các nghị định thư, hiệp định của các chính phủ; các chỉ số quốc gia theo thông lệ quốc tế…

Hình 2: Kinh tế phát triển hội nhập

Thực tế này đòi hỏi các tổ chức công tác kiểm toán phải có những đổi mới cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; Tăng cường chức năng tư vấn của hoạt động kiểm toán, phát triển, đa dạng hóa dịch vụ tư vấn của các DN kiểm toán độc lập.

Thứ tư, tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. 

Hội nghề nghiệp cũng cần tăng cường các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán, chủ động xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán viên, tổ chức thi và cấp chứng chỉ kế toán viên độc lập; đồng thời, cần đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cũng như tăng cường chất lượng kiểm toán.

Thứ năm, nâng cao nhận thức về hoạt động kiểm toán độc lập 

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tác dụng của kiểm toán độc lập, để các nhà quản lý, các nhà đầu tư, DN và công chúng kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần thúc đẩy sự phát triển của chúng trong bối cảnh hiện nay.Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động kiểm toán: Với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức kế toán, kiểm toán quốc tế như IFAC, INTOSAI, ASOSAI …

Hình 3: Nâng cao nhận thức 

Trong đó Việt Nam là một phần, kinh nghiệm toàn cầu và kỹ năng nghề nghiệp giao lưu thương mại là điều tất yếu, và nó cũng là điều kiện quan trọng để Kế toán

Việt Nam, các tổ chức kế toán và hiệp hội kế toán  Việt Nam chia sẻ các kỹ năng nghề nghiệp,  phương pháp nghề nghiệp, các nghiệp vụ kế toán mới và đang phát triển. Để tìm hiểu thêm thông tin về kiểm toán độc lập bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button