0byt3m1n1

Path: /var/www/danhdo2022.703.w425/site13884/
[ Home ]

Name
Size
Permissions
Last Update
Options
[D] .quarantine
--
drwxr-xr-x
27-Sep-2022 07:21
[D] .tmb
--
drwxrwxrwx
27-Sep-2022 07:21
[D] images
--
drwxr-xr-x
27-Sep-2022 07:21
[D] wp-admin
--
drwxrwxr-x
30-Sep-2022 21:40
[D] wp-content
--
drwxrwxr-x
30-Sep-2022 02:18
[D] wp-includes
--
drwxrwxr-x
27-Sep-2022 07:21
[F] .1664066997
0.074 KB
-rw-r--r--
25-Sep-2022 00:49
[F] .htaccess
1.53 KB
-r--r--r--
30-Sep-2022 02:18
[F] ajetlnua.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:36
[F] auto_seo.php
7.867 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 00:54
[F] configuration_1-login.php
46.659 KB
-rw-rw-r--
24-Jan-2020 20:49
[F] difncxtr.php
162.346 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] index.php
7.005 KB
-r--r--r--
30-Sep-2022 02:18
[F] license.txt
19.448 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] lzoxqqyw.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] readme.html
7.228 KB
-rw-rw-r--
05-Sep-2022 15:25
[F] redirect.php
1.995 KB
-rw-r--r--
07-Aug-2022 13:22
[F] robots.txt
0.096 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 07:13
[F] upmgncqj.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] wp-activate.php
6.997 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:45
[F] wp-blog-header.php
13.64 KB
-rw-rw-r--
25-Sep-2022 13:01
[F] wp-comments-post.php
2.283 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:44
[F] wp-config-sample.php
2.931 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:45
[F] wp-config.php
3.886 KB
-rw-rw-r--
21-Sep-2022 22:13
[F] wp-cron.php
3.851 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-fod.php
12.866 KB
-rw-r--r--
29-Sep-2022 08:20
[F] wp-links-opml.php
2.436 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-load.php
3.88 KB
-rw-rw-r--
27-Sep-2022 07:13
[F] wp-login.php
47.361 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-mail.php
8.376 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-queryall.php
8.578 KB
-rw-r--r--
15-Sep-2022 10:27
[F] wp-settings.php
23.15 KB
-rw-rw-r--
21-Sep-2022 22:11
[F] wp-signup.php
31.3 KB
-rw-rw-r--
16-Sep-2022 23:53
[F] wp-static.php
7.044 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 13:22
[F] wp-trackback.php
4.637 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wso112233.php
38.971 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 00:58
[F] wumsjbgy.php
48.378 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] xmlrpc.php
3.16 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:44
[F] ztkkqaip.php
115.612 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:36

© 2017 - ZeroByte.ID.

Tổng Quan Về Chi Tiêu công - eldritch-dragons
kế toánkiểm toántin tức tài chính

Tổng Quan Về Chi Tiêu công

Chi tiêu công là hoạt động của chính phủ. Chúng là một phạm trù khái niệm phổ biến. trong bài viết này eldritch-dragons sẽ thông tin đến bạn.

1. Chi tiêu công là gì?

Chi tiêu công là khái niệm từ lâu đã thuộc phạm trù kinh tế, chúng xuất hiện gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước. Trải qua các thời kỳ và các giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội, khái niệm này cũng có những thay đổi nhất định. Trên thực tế,  có nhiều cách nhìn và cách hiểu khác nhau khi nói đến khái niệm này’. Theo

PGS.TS. Sử Đình Thành, khái niệm phản ánh giá trị  hàng hóa mà chính phủ mua  để  cung cấp hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức năng của chính phủ. Khái niệm này thực hiện chính sách  phân phối lại thu nhập ”. 

Hình 1: Định nghĩa, khái niệm

Theo  GS, TS. Dương Thị Bình Minh trong nghiên cứu của mình trong Đề tài Khoa học cấp Bộ Mã số B20022227 về chủ đề  “Nâng cao hiệu quả trong quản lý chi tiêu công phục vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam giai đoạn 2001-2010”. Khái niệm này được định nghĩa như sau: “chúng là  khoản chi  của chính phủ để thực hiện các chức năng vốn có của chính phủ trong việc cung cấp hàng hóa công và lợi ích kinh tế – xã hội cho cộng đồng” [70, Tr1]. Theo định nghĩa trên, chi công là  khoản chi  của các cấp chính quyền,  đơn vị  hành chính và đơn vị sự nghiệp do chính phủ kiểm soát và cấp kinh phí. Do đó, chi tiêu công chủ yếu là  chi của ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua. Chúng tạo ra sự  phân phối lại giữa các thành phần kinh tế. Chính phủ đóng vai trò  trung tâm trong quá  trình  phân phối lại thu nhập. Thông qua đó, chính phủ  cung cấp cho xã hội  thu nhập mà chính phủ thu được bằng cách cung cấp những hàng hóa công cần thiết mà khu vực tư nhân không thể hoặc chỉ cung cấp kém hiệu quả.

2. Đặc điểm của chi tiêu công

Chi tiêu công có những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, chúng phục vụ lợi ích chung của  dân cư trong các khu vực hoặc quốc gia. Điều này xuất phát từ chức năng của chính phủ là quản lý toàn diện nền kinh tế xã hội, đồng thời để thực hiện được chức năng này chính phủ đã cung cấp cho nền kinh tế một lượng hàng hoá vô cùng lớn.

Thứ hai, chúng luôn gắn  với bộ máy nhà nước và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của nhà nước. Chúng do chính quyền nhà nước các cấp đảm nhận theo nội dung quy định trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và nhằm bảo đảm cho các cấp chính quyền thực hiện chức năng quản lý ngân sách nhà nước. Quản lý và phát triển kinh tế – xã hội. Chỉ các cấp có thẩm quyền quyết định cơ cấu, nội dung và phạm vi của chúng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị – xã hội của đất nước.

Hình 2: đặc điểm thông tin

Thứ ba, chi tiêu công có bản chất là công và tương ứng với lệnh của chính phủ về việc mua hàng hóa và dịch vụ để thực hiện các chức năng và chức năng của chính phủ, cũng là  chi tiêu. Cán bộ, công chức, viên chức, chi tiêu mua hàng hóa, dịch vụ công đáp ứng nhu cầu tiêu dùng công cộng của dân cư.

Thứ tư, chúng là không thể thu hồi hoặc không thể hoàn trả, chúng thể hiện ở chỗ không phải tất cả thu nhập từ hoạt động và số tiền theo hướng nhất định đều được hoàn trả dưới hình thức thanh toán chúng. Cơ cấu của chúng về cơ bản được chia thành chi tiêu cho việc mua  hàng hóa và dịch vụ, dịch vụ và  chuyển giao.

3. Phân loại chi tiêu công

a, Phân loại theo Điều

– Mua hàng hóa và dịch vụ:  chi tiêu đòi hỏi  nguồn lực kinh tế, việc sử dụng của khu vực công ngăn cản việc sử dụng chúng trong các lĩnh vực khác. Vì vậy, với  nguồn lực tổng thể hạn chế trong nền kinh tế, vấn đề  là quyết định chi tiêu ở đâu hiệu quả nhất.

Hình 3: Phân loại theo điều

– Chi phí chuyển giao (lương hưu, niên kim, chi trả phúc lợi): Các chi phí này không cấu thành quyền của khu vực công đối với các nguồn lực thực sự của xã hội, vì chúng chỉ đơn thuần chỉ ra rằng chúng là vấn đề chuyển giao từ người này sang người khác bởi trung gian công lĩnh vực.

b, Phân loại theo chức năng

Các phân loại  chi tiêu công này thường được sử dụng để đánh giá việc phân bổ các nguồn lực của chính phủ để thực hiện các hoạt động và mục tiêu khác nhau của chính phủ.Theo cách phân loại này, chi phí công bao gồm:

– Chi phí định kỳ: Là một nhóm các khoản chi phí định kỳ cần thiết cho hoạt động của các đơn vị thuộc khu vực công. Chi phí định kỳ bao gồm tiền lương, chi phí mua hàng định kỳ để thực hiện các hoạt động của  cơ quan chính phủ và chi phí quản lý các hoạt động.

– Chi đầu tư phát triển: Đây là nhóm chi liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế của nhà nước. Chi đầu tư phát triển bao gồm  chi xây dựng cơ sở hạ tầng; Đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước, chỉ hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ tài chính của Nhà nước và chi dự trữ quốc gia.

c, phân loại theo thủ tục ngân sách

– Chi tiêu công theo  đầu vào: nhà nước xác định mức tài trợ cho ngân sách dựa trên danh sách  các  phương tiện cần thiết cho hoạt động của các cơ quan và đơn vị trực thuộc.Thông thường cho các điều khoản  cơ bản sau: chi mua tài sản cố định, chi mua tài sản cá nhân, tiền lương và phụ cấp, và các khoản  chi bằng tiền mặt khác.

– Chi tiêu công dựa trên đầu ra: Kinh phí được phân bổ cho một đơn vị đại lý không dựa trên đầu vào mà dựa trên đầu ra và kết quả có ảnh hưởng đến mục tiêu hoạt động của đơn vị.

Trên đây là một số thông tin về liên quan về chi tiêu công. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button