Browsing Category

kế toán

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi

  Nguồn ảnh minh họa: internet          QUỐC HỘI                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Luật số:   ... /2019/QH14                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo 1…